Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41788
Title: Nghiên cứu về các dải tần số ứng dụng trong kỹ thuật RFID : Luận văn ThS. Kỹ thuật Điện tử viễn thông : 2 07 00
Authors: Trần, Minh, người hướng dẫn
Đinh, Xuân Phi
Keywords: Dải tần số;Kỹ thuật RFID;Viễn thông
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHCN
Abstract: 65 tr. + CD-Rom
Trình bày cấu tạo, hoạt động, phân loại hệ thống RFID thụ động, xây dựng anten trong hệ thống RFID, trình bày nguyên lý của hệ thống RFID thụ động; Trình bày chi tiết đặc điểm của từng loại dải tần đang dược sử dụng cho RFID trên thế giới nói chung và Việt (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử và thông tin liên lạc -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41788
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01558_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.67 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.