Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41789
Title: Các giải pháp hạn chế ảnh hưởng xuyên nhiễu trong mạng cáp nội hạt sử dụng ADSL : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông : 2.07.00
Authors: Nguyễn, Hữu Hậu, Người hướng dẫn
Phùng, Thế Khiêm
Keywords: Mạng cáp nội hạt;Viễn thông;Xuyên nhiễu
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHCN
Abstract: 75 tr. + CD-ROM
Giới thiệu tổng quan về công nghệ ADSL (Đường dây thuê bao số không đối xứng): định nghĩa, mô hình tham chiếu, đặc điểm kỹ thuật, công nghệ ADSL, cấu trúc mạng và dịch vụ triển khai trên nền công nghệ ADSL. Trình bày về mạng cáp nội hạt cũng như vấn đề xuy (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41789
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01462_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.87 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.