Thiết kế và mô phỏng cấu trúc vi cơ từ tính ứng dụng cho hệ hiển vi lực nguyên tử : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 2.07.00

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41791Thiết kế và mô phỏng cấu trúc vi cơ từ tính ứng dụng cho hệ hiển vi lực nguyên tử : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 2.07.00

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41791