Phân bố bít thích nghi cho hệ đa người dùng OFDM - CDMA, OFDM - TDMA : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử-viễn thông : 2 07 00

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41796Phân bố bít thích nghi cho hệ đa người dùng OFDM - CDMA, OFDM - TDMA : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử-viễn thông : 2 07 00

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41796