Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41796
Title: Phân bố bít thích nghi cho hệ đa người dùng OFDM - CDMA, OFDM - TDMA : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử-viễn thông : 2 07 00
Authors: Nguyễn, Viết Kính, người hướng dẫn
Trương, Minh Tuấn
Keywords: Kỹ thuật viễn thông;OFDM;Phân bố bít;Vô tuyến di động
Issue Date: 2007
Abstract: 106 tr. + CD-Rom
Trình bày tổng quan kênh vô tuyến di động bao gồm truyền dẫn đa đường và phân tích chi tiết đặc tính của kênh pha đỉnh đa đường; Trình bày các khái niệm về hệ thống OFDM, truyền dẫn đa sóng mang, xem xét và đánh giá các thông số cơ bản của hệ thống OFDM: k (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử-viễn thông -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41796
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01361_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.66 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.