Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41797
Title: Hệ thống đo lường tự động đặc trưng bức xạ anten sử dụng bộ lọc phần mềm : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 2.07.00
Authors: Trương, Vũ Bằng Giang, Người hướng dẫn
Phạm, Thị Ngà
Keywords: Anten;Bộ lọc phần mềm;Điện tử;Đo lường
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHCN
Abstract: 67 tr. + CD-ROM
Khái quát một số khái niệm cơ bản trong đo lường anten và đưa ra một số mô hình đo lường anten. Trình bày phương pháp dùng bộ lọc phần mềm để nâng cao độ chính xác phép đo trong hệ thống đo lường tự động đặc trưng bức xạ anten. Xây dựng hệ thống đo lường t (...)
Luận văn ThS Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc 2.07.00 Trường Đại học Công Nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41797
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01357.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.91 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.