Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41799
Title: Kỹ thuật điều khiển lưu lượng trong chuyển mạch nhãn đa giao thức ( MPLS ) : Luận văn ThS. Kỹ thuật Điện tử-Viễn thông : 2 07 00
Authors: Nguyễn, Kim Giao, người hướng dẫn
Nguyễn, Hoàng Chương
Keywords: Chuyển mạch;Kỹ thuật điều khiển;Kỹ thuật điện tử;MPLS
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHCN
Abstract: 105 tr. + CD-Rom
Tổng quan về công nghệ MPLS; Trình bày định nghĩa, cấu trúc khung, cấu trúc tế bào trong MPLS, trình bày mặt phẳng chuyển tiếp, mặt phẳng điều khiển, thuật toán chuyển tiếp nhãn, phân phối nhãn, duy trì nhãn và các loại nhãn đặc biệt; Trình bày kỹ thuật lư (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41799
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01344_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.26 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.