Nghiên cứu truyền tin bằng giao thức RTP và ứng dụng thực tiễn : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử-viễn thông : 2 07 00

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41800Nghiên cứu truyền tin bằng giao thức RTP và ứng dụng thực tiễn : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử-viễn thông : 2 07 00

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41800