Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41800
Title: Nghiên cứu truyền tin bằng giao thức RTP và ứng dụng thực tiễn : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử-viễn thông : 2 07 00
Authors: Trần, Quang Vinh, người hướng dẫn
Nguyễn, Công Minh
Keywords: Giao thức RTP;Kỹ thuật truyền tin;Vô tuyến điện tử
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHCN
Abstract: 88 tr. + CD-Rom
Trình bày các vấn đề cơ bản về truyền tin trên mạng Internet sử dụng thời gian thực RTP với giao thức RTP, profile và các dạng của payload; Trình bày tổng quan về hệ thống WEB, ngôn ngữ ASP, lập trình với ASP và điều khiển cổng LPT; Trình bày các bước tiến (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc --Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41800
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01341_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.9 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.