Nghiên cứu, thiết kế và mô phỏng anten rfid : Luận văn ThS. Kỹ thuật Điện tử-Viễn Thông : 2 07 00

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41802Nghiên cứu, thiết kế và mô phỏng anten rfid : Luận văn ThS. Kỹ thuật Điện tử-Viễn Thông : 2 07 00

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41802