Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41803
Title: Nghiên cứu mạng thông tin di động thế hệ mới NGN - Mobile và khả năng áp dụng tại Việt Nam : Luận văn ThS. Kỹ thuật Điện tử-Viễn thông : 2 07 00
Authors: Nguyễn, Cảnh Tuấn, người hướng dẫn
Nguyễn, Ngọc Phương
Keywords: Viễn thông;Việt Nam;Mạng thông tin di động;NGN - Mobile
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHCN
Abstract: 73 tr. + CD-Rom
Trình bày tổng quan về mạng thông tin di động tại Việt Nam và xu thế phát triển tất yếu sang mạng NGN-Mobile; Trình bày nguyên tắc xây dựng cấu trúc mạng NGN-Mobile, cấu trúc phân lớp của mạng NGN-Mobile: cấu trúc dựa trên Softwitch và cấu trúc dựa trên IM (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Công nghệ Điện tử-Viễn thông -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41803
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01323_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.03 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.