Giải pháp mạng lưu trữ SAN và công nghệ fibre channel áp dụng cho xây dựng mạng lưu trữ tại kho lưu trữ trung ương Đảng : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 2.07.00

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41805Giải pháp mạng lưu trữ SAN và công nghệ fibre channel áp dụng cho xây dựng mạng lưu trữ tại kho lưu trữ trung ương Đảng : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 2.07.00

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41805