Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41805
Title: Giải pháp mạng lưu trữ SAN và công nghệ fibre channel áp dụng cho xây dựng mạng lưu trữ tại kho lưu trữ trung ương Đảng : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 2.07.00
Authors: Vương, Đạo Vy, Người hướng dẫn
Bùi, Công Cường
Keywords: Bộ chuyển mạch;Kho lưu trữ Trung ương Đảng;Lưu trữ dữ liệu;Mạng lưu trữ SAN;Mạng viễn thông
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHCN
Abstract: 95 tr. + CD-ROM
Giới thiệu về giải pháp mạng lưu trữ SAN (Storage Area Network) với các đặc tính cơ bản về chức năng, phần tử mạng, đặc trưng của mạng lưu trữ. So sánh giải pháp mạng lưu trữ SAN với các giải pháp lưu trữ gắn trực tiếp (DAS) và NAS. Phân tích các đặc tính (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41805
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01314_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.27 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.