Nghiên cứu công nghệ mạng riêng ảo VPN/MPLS và triển khai ứng dụng tại ngân hàng nhà nước Việt Nam.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41825Nghiên cứu công nghệ mạng riêng ảo VPN/MPLS và triển khai ứng dụng tại ngân hàng nhà nước Việt Nam.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41825