Phương pháp mô phỏng nhanh và một vài áp dụng : Luận văn ThS. Kỹ thuật Điện tử-Viễn thông : 2.07.00

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41839Phương pháp mô phỏng nhanh và một vài áp dụng : Luận văn ThS. Kỹ thuật Điện tử-Viễn thông : 2.07.00

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41839