Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41882
Title: Xây dựng mô hình mạng IPoA phục vụ cho đào tạo : Luận văn ThS.Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 2.07.00
Authors: Nguyễn, Kim Giao, Người hướng dẫn
Phạm, Thị Hồng
Keywords: Mô hình mạng;Mạng IPoA;Viễn thông
Issue Date: 2005
Publisher: ĐHCN
Abstract: 141 tr. + Đĩa CD-ROM
Khái quát sự lạc hậu bất cập của hệ thống viễn thông nước ta, xu hướng phát triển của các hệ thống viễn thông hiện đại và mục tiêu xây dựng hệ thống mạng viễn thông phục vụ cho công tác đào tạo của Khoa ĐTVT - ĐHCN. Trình bày về công nghệ IP và các ứng dụn (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kỹ thuật vô tuyến điện tử và Thông tin liên lạc -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41882
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00640_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.82 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.