Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41905
Title: Nghiên cứu xu hướng hội tụ mạng dịch vụ VPN trên mạng hội tụ : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 2 07 00
Authors: Nguyễn, Kim Giao, Người hướng dẫn
Nguyễn, Văn Mậu
Keywords: An ninh mạng;Dịch vụ VPN ( mạng riêng ảo );Mạng hội tụ;Mạng viễn thông;Viễn thông
Issue Date: 2004
Publisher: Khoa Công nghệ
Abstract: Luận văn nghiên cứu các xu hướng mạng hội tụ và dịch vụ mạng riêng ảo ( VPN ) trên mạng hội tụ. Giới thiệu tổng quan về an ninh mạng. Trên cơ sở nghiên cứu về mạng hội tụ và mạng riêng ảo, đưa ra đề xuất và lộ trình xây dựng mô hình mạng viễn thông theo xu (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kỹ thuật vô tuyến điện tử và Thông tin liên lạc -- Khoa Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004
112 tr. + CD ROM
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41905
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00390_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 82.06 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.