Nguyên tắc và hiệu suất hoạt động của một số cơ chế điều khiển lưu lượng trong môi trường không đối xứng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42253

Nguyên tắc và hiệu suất hoạt động của một số cơ chế điều khiển lưu lượng trong môi trường không đối xứng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42253