Nghiên cứu, phát triển quy trình xác thực hộ chiếu điện tử tại Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42766Nghiên cứu, phát triển quy trình xác thực hộ chiếu điện tử tại Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42766