Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43100
Title: Xây dựng hệ thống thu phát băng hẹp dải tần UHF có khả năng thay đổi tham số thu phát và các dạng điều chế số khác nhau : Luận văn ThS. Công nghệ điện tử viễn thông: 60 52 02 03
Authors: Bạch, Gia Dương, người hướng dẫn
Đỗ, Văn Hùng
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHCN
Abstract: 61 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43100
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006073.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.99 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.