Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43191
Title: heo dõi đối tượng dựa trên giải thuật di truyền và tối ưu hóa bầy đàn: Luận văn ThS. Máy tính: 60 48 01
Authors: Phạm, Ngọc Hùng, người hướng dẫn
Vũ, Tuấn Anh
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHCN
Abstract: 45 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Kỹ thuật phần mềm: 60 48 01 03 -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43191
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050007727.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.39 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.