Nghiên cứu sự an toàn của một số hệ mật mã hiện đại

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43252Nghiên cứu sự an toàn của một số hệ mật mã hiện đại

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43252