Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43337
Title: Nghiên cứu giải pháp quản lý khách hàng hiệu quả dựa trên hướng tiếp cận khai phá dữ liệu: Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 01 04
Authors: Nguyễn, Hà Nam, người hướng dẫn
Đào, Thị Thu Hiền
Keywords: Hệ thống thông tin;Quản lý khách hàng;Khai phá dữ liệu
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHCN
Abstract: 58 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Hệ thống thông tin -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43337
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004202_noidungpdf.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.66 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.