Nghiên cứu giải pháp quản lý khách hàng hiệu quả dựa trên hướng tiếp cận khai phá dữ liệu

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43337Nghiên cứu giải pháp quản lý khách hàng hiệu quả dựa trên hướng tiếp cận khai phá dữ liệu

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43337