Nghiên cứu bảo mật hệ thống thông tin và đề xuất giải pháp bảo mật cho hệ thống thông tin Thư viện của Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43345Nghiên cứu bảo mật hệ thống thông tin và đề xuất giải pháp bảo mật cho hệ thống thông tin Thư viện của Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43345