Nghiên cứu về dữ liệu đặc tả dùng cho quản lý văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 01 04

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43430Nghiên cứu về dữ liệu đặc tả dùng cho quản lý văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 01 04

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43430