Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43547
Title: Thuật toán và các bài toán lịch biểu. Luận án TS. Công nghệ thông tin: 62 48 01 01
Authors: Vũ, Đình Hòa
Hoàng, Xuân Huấn
Nguyễn, Hữu Mùi
Keywords: Khoa học máy tính;Bài toán;Thuật toán
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học Công nghệ,
Abstract: Luận án TS.Khoa học Máy tính -- Đại học Công nghệ,. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Nghiên cứu về tổng quan của bài toán: Phân tích, đánh giá, so sánh các tiếp cận đã áp dụng cho các bài toán lập lịch job shop, trên cơ sở đó đề xuất một số hướng nghiên cứu cho bài toán này. Nghiên cứu và đề xuất một thuật toán lai mới kết hợp thuật toán d (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43547
Appears in Collections:UET - Dissertations

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002598_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.18 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.