Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43552
Title: Đồng bộ tín hiệu đa sóng mang dưới các tác động chuẩn dừng : Luận án TS. Kỹ thuật Điện tử-Viễn thông : 62 52 70 05
Authors: Nguyễn, Viết Kính, người hướng dẫn
Trịnh, Anh Vũ, người hướng dẫn
Lê, Văn Ninh
Keywords: Kỹ thuật viễn thông;OFDM;Đa sóng mạng
Issue Date: 2006
Publisher: ĐHCN
Abstract: 108 tr. + CD-Rom + Tóm tắt
Thảo luận về tính chất của các kênh vô tuyến, đặc biệt là hiện tượng đa đường và ảnh hưởng của nó đến các ký hiệu OFDM và quá trình khôi phục dữ liệu; Khảo sát vấn đề truyền thông bằng OFDM qua lịch sử ra đời và thảo luận việc sử dụng điều chế đa sóng mang (...)
Electronic Resources
Luận án TS. Kỹ thuật viễn thông -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43552
Appears in Collections:UET - Dissertations

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01229_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.09 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.