Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43572
Title: Văn hóa doanh nhân Việt Nam trong bối cảnh hội nhập Quốc tế : Luận án TS. Kinh doanh và quản lý: 62 34 05 01
Authors: Phùng, Xuân Nhạ, người hướng dẫn
Đỗ, Minh Cương, người hướng dẫn
Nguyễn, Viết Lộc
Keywords: Văn hóa doanh nhân;Doanh nhân;Hội nhập quốc tế;Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 206 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận án TS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Tổng quan các nghiên cứu trong và ngoài nước để đưa ra quan điểm nhận diện doanh nhân và văn hóa doanh nhân (VHDN) Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế (HNQT) theo cách tiếp cận hệ giá trị. Xây dựng hệ giá trị VHDN Việt Nam tron (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43572
Appears in Collections:UEB - Dissertations

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001507_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.64 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.