Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43574
Title: Cạnh tranh đối với khu vực công: kinh nghiệm quốc tế và những vấn đề của Việt Nam : Luận án TS. Kinh tế: 62.31.01.01
Authors: Phí, Mạnh Hồng, Người hướng dẫn
Vũ, Thanh Sơn
Keywords: Cạnh tranh;Khu vực công;Kinh tế chính trị
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHKT
Abstract: 163 tr. + Tóm tắt + CD - ROM
Luận giải cơ sở lý luận cạnh tranh đối với khu vực công, làm rõ những đặc trưng, hình thức kỹ thuật thúc đẩy cạnh tranh đối với khu vực công, kinh nghiệm vận dụng cạnh tranh đối với khu vực công ở một số nước. Đánh giá thực trạng cạnh tranh đối với khu vực (...)
Electronic Resources
Luận án TS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43574
Appears in Collections:UEB - Dissertations

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01419_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.47 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.