Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43580
Title: Xuất khẩu bền vững ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế : Luận án TS. Kinh tế: 62 31 01 01
Authors: Phùng, Xuân Nhạ, người hướng dẫn
Tạ, Đức Khánh, người hướng dẫn
Hồ, Trung Thanh
Keywords: Hàng hóa;Kinh tế Việt Nam;Kinh tế quốc tế;Xuất khẩu bền vững
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHKT
Abstract: 221 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận án TS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Electronic Resources
Luận án đã đưa ra khái niệm mới xuất khẩu bền vững" (XKBV) với các nội dung và tiêu chí đánh giá; các yếu tố ảnh hưởng đến XKBV trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế và kinh nghiệm phát triển XKBV của một số nước như: Thái Lan, Trung Quốc. Nghiên cứu t (...)"
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43580
Appears in Collections:UEB - Dissertations

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02406_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.3 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.