Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43581
Title: Tăng trưởng kinh tế vì phát triển con người ở Việt Nam : Luận án TS. Kinh tế: 62 31 01 01
Authors: Phạm, Văn Dũng, người hướng dẫn
Trần, Đức Hiệp
Keywords: Kinh tế Việt Nam;Kinh tế chính trị;Phát triển con người;Tăng trưởng kinh tế
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHKT
Abstract: 207 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận án TS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Electronic Resources
Trình bày cơ sở lý luận về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển con người; làm rõ sự tiến triển và nội hàm quan niệm phát triển con người, chỉ ra một số nhân tố cơ bản có khả năng định hướng tăng trưởng kinh tế vì phát triển con người, định v (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43581
Appears in Collections:UEB - Dissertations

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02401_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.65 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.