Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43676
Title: Tạo động lực cho cán bộ công nhân viên trường trung học Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin II Đà Nẵng : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Trương, Minh Đức , người hướng dẫn
Hà, Thị Bích Thêm, 1978-
Keywords: Kinh doanh quản lý;Quản trị kinh doanh;Quản lý nhân sự
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43676
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050003228.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.47 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.