Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43689
Title: Phát triển năng lực lãnh đạo tại trường Đại học Đông Á Đà Nẵng
Authors: Đinh, Việt Hòa
Nguyễn, Thị Thu Phương
Keywords: Quản trị kinh doanh;Năng lực lãnh đạo;Quản lý điều hành;Đại học Đông Á Đà Nẵng
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHKT
Citation: Nguyễn, T. T. P. (2014). Phát triển năng lực lãnh đạo tại trường Đại học Đông Á Đà Nẵng. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Luận văn đã hệ thống hóa được các quan điểm, cách tiếp cận về lãnh đạo và năng lực lãnh đạo, ví dụ như: Đã lập ra được bảng các khái niệm về lãnh đạo, các mô hình lãnh đạo hiệu quả, các cách tiếp cận khác nhau về năng lực lãnh đạo…Qua đó luận văn đã làm sáng tỏ được bản chất của việc phát triển năng lực lãnh đạo là phát triển các năng lực bộ phận cụ thể như tầm nhìn chiến lược, năng lực động viên khuyến khích, năng lực phân quyền và ủy quyền, năng lực ra quyết định, năng lực gây ảnh hưởng… Luận văn cũng đã chỉ ra mối quan hệ giữa các bộ phận cấu thành của năng lực lãnh đạo đến việc phát triển năng lực lãnh đạo, nhận dạng được các nhân tố chính để phát triển năng lực đó. Thông qua việc khảo sát thực tế năng lực lãnh đạo của các lãnh đạo nhà trường (phiếu khảo sát) tác giả đã rút ra được các kết luận về điểm mạnh, điểm yếu trong năng lực lãnh đạo của nhà trường. Cuối cùng, dựa vào kết quả phân tích thực trạng năng lực lãnh đạo, luận văn cũng đã đề xuất được một số giải pháp nhằm giúp các lãnh đạo trường Đại học Đông Á Đà Nẵng nâng cao năng lực lãnh đạo của mình.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43689
Language: vi
Format Extent: 130 p.
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050003209_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.48 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.