Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43691
Title: Hoàn thiện công tác đào tạo công nhân kỹ thuật tại Công ty Điện Lực Hải Dương
Authors: Lê, Quân
Nguyễn, Hồng Hưng
Keywords: Quản trị kinh doanh;Quản lý nhân sự;Đào tạo kỹ thuật;Công nhân
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHKT
Citation: Nguyễn, H. H. (2014). Hoàn thiện công tác đào tạo công nhân kỹ thuật tại Công ty Điện Lực Hải Dương. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources
Hệ thống hoá một số vấn đề lý luận có liên quan đến công tác đào tạo CNKT. - Phân tích, đánh giá một cách có hệ thống, có luận cứ khoa học về thực trạng đào tạo CNKT của Công ty Điện lực Hải Dương, hoạch định những vấn đề cần giải quyết từ đó xây dựng chính sách hoàn thiện đào tạo CNKT Công ty Điện lực Hải Dương từ nay đến năm 2020 đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững của Công ty Điện lực Hải Dương
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43691
Language: vi
Format Extent: 104 p.
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050003205_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.48 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.