Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43693
Title: Một số giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo tại Công Ty Công Nghệ Thông Tin Điện Lực Miền Trung (CPCIT)
Authors: Đinh, Việt Hòa
Nguyễn, Thị Việt Hà
Keywords: Quản lý điều hành;Quản trị kinh doanh;Năng lực lãnh đạo
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHKT
Citation: Nguyễn, T. V. H. (2014). Một số giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo tại Công Ty Công Nghệ Thông Tin Điện Lực Miền Trung (CPCIT) . Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Hệ thống hóa các quan điểm, cách tiếp cận về lãnh đạo và năng lực lãnh đạo để làm rõ bản chất của lãnh đạo, đặc biệt làm rõ bản chất của năng lực lãnh đạo; Làm rõ 2 bộ phận cấu thành của năng lực lãnh đạo: năng lực động viên khuyến khích và năng lực gây ảnh hưởng; Nhận dạng những nhân tố chính quyết định năng lực động viên khuyến khích và năng lực gây ảnh hưởng. Vận dụng lý luận vào thực tiễn điều hành của các nhà quản lý tại CPCIT đánh giá thực trạng, nêu rõ điểm mạnh, điểm yếu và nguyên nhân. Đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện năng lực động viên khuyến khích, năng lực gây ảnh hưởng của các nhà quản lý tại CPCIT
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43693
Language: vi
Format Extent: 92 p.
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050003203_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.73 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.