Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43715
Title: Chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần xây dựng Việt Bắc - thực trạng và những vấn đề đặt ra
Authors: Hoàng, Văn Hải
Hoàng, Thế Cường
Keywords: Chiến lược kinh doanh;Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHKT
Citation: Hoàng, T. C. (2014). Chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần xây dựng Việt Bắc - thực trạng và những vấn đề đặt ra. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Mục đích của luận văn là mong muốn phân tích kết hợp với thực tiễn hoạt động của công ty để hình thành nên chiến lược kinh doanh cho Công ty CPXD Việt Bắc và đề ra các giải pháp nhằm đáp ứng cho chiến lược của công ty trong giai đoạn tới. Nhiệm vụ của luận văn là trên cơ sở nghiên cứu cơ sở lý luận để biết các bước xây dựng và lựa chọn chiến lược. Tiến hành phân tích môi trường bên trong, bên ngoài Công ty nhằm thấy được các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và đe dọa đối với Công ty. Sử dụng công cụ ma trận SWOT để đưa ra thực trạng, những vấn đề cần đặt ra và đề xuất các giải pháp thực hiện
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43715
Language: vi
Format Extent: 77 p.
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050003436.pdf
  • Description : 
  • Size : 783.09 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.