Hoàn thiện công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua hệ thống kho bạc nhà nước Lạng Sơn

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43716Hoàn thiện công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua hệ thống kho bạc nhà nước Lạng Sơn

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43716