Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43716
Title: Hoàn thiện công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua hệ thống kho bạc nhà nước Lạng Sơn : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Nguyễn, Văn Định , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Hương Giang, 1982-
Keywords: Chi ngân sách nhà nước;Công tác kiểm soát;Kho bạc nhà nước;Quản lý tài chính
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43716
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050003435.pdf
  • Description : 
  • Size : 997.39 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.