Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43744
Title: Quản lý thuế nhằm nâng cao tính tuân thủ của người nộp thuế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Hoàng, Văn Bằng, người hướng dẫn
Hồ, Thị Đoan Thanh, 1972-
Keywords: Quản trị kinh doanh;Quản lý thuế;Nộp thuế;Đà Nẵng
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43744
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050003153_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.59 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.