Xây dựng chiến lược nguồn nhân lực Công ty Điện lực Hưng Yên giai đoạn 2012- 2016

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43748Xây dựng chiến lược nguồn nhân lực Công ty Điện lực Hưng Yên giai đoạn 2012- 2016

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43748