Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43750
Title: Văn hóa lãnh đạo tại Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Đỗ, Tiến Long , người hướng dẫn
Bùi, Nguyên Hòa
Keywords: Văn hóa lãnh đạo;Văn hóa công sở;Quản trị kinh doanh;Giao tiếp công sở
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại Học Kinh Tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Luận văn đã xây dựng một hệ giá trị văn hóa lãnh đạo trong tổ chức gồm chín yếu tố sau: Khát vọng thành công; Khả năng tìm kiếm, tạo dựng và nắm bắt cơ hội; Độc lập, quyết đoán, tự tin; Dám làm, dám chịu trách nhiệm; Linh hoạt, chủ động; Luôn có tư tưởng m (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43750
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050003098_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.52 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.