Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43769
Title: Phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ ở Việt Nam hiện nay : Luận văn ThS. Kinh tế : 60 31 01
Authors: Mai, Thị Thanh Xuân, 1953- , người hướng dẫn
Phạm, Thị Bảo Thoa
Keywords: Phát triển nhân lực;Kinh tế học lao động;Khoa học công nghệ;Nguồn nhân lực
Issue Date: 2013
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Làm rõ hơn những vấn đề lý luận về nguồn nhân lực nói chung và nhân lực khoa học và công nghệ nói riêng. Đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ ở Việt Nam từ năm 2000 đến nay trên cả hai mặt: thành tựu và hạn chế, và t (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43769
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050003076.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.84 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.