Phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch tỉnh Ninh Bình

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43772Phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch tỉnh Ninh Bình

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43772