Phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn nông thôn tỉnh Ninh Bình

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43773Phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn nông thôn tỉnh Ninh Bình

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43773