Quản lý tài chính đối với các bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43774Quản lý tài chính đối với các bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43774