Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước trong điều kiện hội nhập WTO của Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43783Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước trong điều kiện hội nhập WTO của Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43783