Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43783
Title: Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước trong điều kiện hội nhập WTO của Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế : 60 31 01
Authors: Vũ, Thi Dậu , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Hạnh
Keywords: Kinh tế chính trị;WTO;Tổ chức Thương mại quốc tế;Năng lực cạnh tranh;Doanh Nghiệp
Issue Date: 2013
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Nghiên cứu làm rõ hơn cơ sở lý luận và thực tiễn về năng lực cạnh tranh (NLCT) và nâng cao NLCT của doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp nhà nước (DNNN) nói riêng trong điều kiện hội nhập tổ chức thương mại quốc tế (WTO). Phân tích, đánh giá NLCT của DNN (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43783
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050003080_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.51 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.