Ứng dụng khoa học - công nghệ để phát triển nông nghiệp ở tỉnh Thái Bình

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43784Ứng dụng khoa học - công nghệ để phát triển nông nghiệp ở tỉnh Thái Bình

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43784