Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43788
Title: Quản lý chi ngân sách nhà nước cho các bệnh viện thuộc Sở Y tế trên đị bàn Hà Nội : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 60 34 04
Authors: Phạm, Thị Hồng Điệp, người hướng dẫn
Vương, Thị Hải Anh
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS.Quản lý kinh tế -Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43788
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050007473.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.08 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.