Nâng cao hiệu quả quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp tại Cục Thuế tỉnh Ninh Bình

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43793Nâng cao hiệu quả quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp tại Cục Thuế tỉnh Ninh Bình

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43793