Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43794
Title: Phân tích tình hình tài chính của Trung tâm sản xuất phim truyền hình - Đài Truyền hình Việt Nam. ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20
Authors: Nguyễn, Thế Hùng
Nguyễn, Thu Hà
Keywords: Quản lý tài chính;Đài truyền hình;Phim truyền hình;Việt Nam
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học Kinh tế
Abstract: Tìm hiểu cơ sở lý luận về phân tích tài chính doanh nghiệp. Phân tích một cách hệ thống về tình hình tài chính của Trung tâm sản xuất phim truyền hình Đài truyền hình Việt Nam. Đánh giá một cách khoa học những ưu điểm, hạn chế của hoạt động tài chính của T (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43794
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002493_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.75 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.