Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43801
Title: Chiến lược công nghệ của Tổng công ty công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) giai đoạn 2014-2019 : Luận văn ThS. Quản trị công nghệ và phát triển doanh nghiệp (Chuyên ngành thí điểm)
Authors: Hoàng, Văn Hải, người hướng dẫn
Vũ, Mạnh Hùng
Keywords: Chiến lược công nghệ;Quản trị công nghệ;Phát triển doanh nghiệp
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Kinh tế
Abstract: 113 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Quản trị công nghệ và phát triển doanh nghiệp (Chuyên ngành thí điểm) -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43801
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050003757.pdf
  • Description : 
  • Size : 4.03 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.