Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43802
Title: Cơ chế tài chính dịch vụ môi trường rừng tại Lâm Đồng . ThS. Kinh doanh và quản lý : 60 34 20
Authors: Nguyễn, Hồng Sơn , người hướng dẫn
Nguyễn, Chí Linh
Keywords: Cơ chế tài chính;Dịch vụ môi trường;Rừng;Lâm Đồng
Issue Date: 2012
Publisher: Đại học Kinh tế
Abstract: Hệ thống hóa các vấn đề chung về cơ chế tài chính dịch vụ môi trường rừng, mô hình áp dụng tại một số nước. Phân tích, đánh giá thực trạng cơ chế tài chính dịch vụ môi trường rừng tại Lâm Đồng giai đoạn thí điểm theo Quyết định 380/QĐ-TTg trong 2 năm 2009- (...)
Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43802
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002494_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 774.6 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.