Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43803
Title: Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Hải Phòng 2006 - 2010 : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Phan, Hữu Thắng
Nguyễn, Thành Long
Keywords: Đầu tư;Kinh tế thế giới;Kinh tế đối ngoại;Đầu tư trực tiếp nước ngoài
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học Kinh tế
Abstract: Phân tích và hệ thống hóa lại các cơ sở lý luận và thực tiễn về vai trò của FDI đối với quá trình phát triển kinh tế Việt Nam nói chung và đối với Hải Phòng nói riêng. Nghiên cứu kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động thu hút và sử dụng vốn FDI của một số đ (...)
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43803
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002431_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.97 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.