Quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43824Quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43824